67. ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม”

สารอันตรายภาคอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ใน พ.ศ. 2562 พบว่า มีการนำเข้ารวมทั้งสิ้น 3.14 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.90 จาก พ.ศ. 2561 ซึ่งมีการนำเข้า 2.91 ล้านตัน ประเภทสารอันตรายในภาคอุตสาหกรรมที่นำเข้าสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ เมทานอล (Methanol) หรือเมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl Alcohol) กรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid) และเอทิลีนไดคลอไรด์ (Ethylene Dichloride) หรือ 1,2-ไดคลอโรอีเทน (1,2-dichloroethane) จากข้อมูลปริมาณการนำเข้าสารเคมีภาคอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2558-2562 พบว่า สถานการณ์การใช้สารอันตรายภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและเขตเศรษฐกิจพิเศษ การเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตเมืองอุตสาหกรรม ทำให้มีการใช้ทรัพยากรมากขึ้น เป็นส่วนให้มีการนำเข้าสารเคมีเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้สารเคมีเป็นสารตั้งต้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม อ้างถึงในกรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณการนำเข้าสารอันตรายภาคอุตสาหกรรม พ.ศ.2553-2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล